Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Thuiszittende kinderen

Wat de reden ook is waarom een leerling niet naar school kan, Wereld Wijs zorgt direct voor een vertrouwde leeromgeving.

 • Het recht op onderwijs komt voor deze groep kinderen in het geding. Wereld Wijs kan een (tijdelijke) oplossing bieden aan thuiszittende kinderen. De kinderen kunnen zich door afstandsonderwijs wel normaal verder ontwikkelen.

 • Passend onderwijs en thuiszitten...
 • Ondanks de doelstellingen van het passend onderwijs, onder andere het verminderen van het aantal thuiszitters, zijn er nog altijd kinderen die ongewild toch thuiszitten. Zo kan het zijn dat een school aangeeft de leerling geen passend onderwijs te kunnen bieden en het daarom naar een speciale school verwijst.

  Hierbij kan het wel 8 maanden duren voordat het kind geplaatst kan worden! In deze tussentijd dat het kind wacht op een geschikte plek, kan Wereld Wijs een uitkomst bieden.

 • Ouders, maar ook gemeenten en scholen kunnen Wereld Wijs opdracht geven...
 • Het is zeer verheugend dat het Ministerie van OCW zich zeer coöperatief heeft opgesteld bij het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving aan de aanbodkant van het onderwijs, onder meer door het inzetten van maatwerktrajecten en uiteindelijk de openbaarmaking van de handelingsplannen, de zogenaamde ‘Miep Ziek’ contracten.

  Vanuit deze contracten kan worden afgeleid hoe ver de zorgplicht van scholen volgens het ministerie en de inspectie reikt.

  Dankzij deze voorbeeldcontracten komt er meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor scholen, gemeenten, of hulpverlenende instantie om van een externe onderwijsaanbieder (afstands)onderwijs in te kopen of met andere partners begeleiding van de leerling vorm te geven, als dit noodzakelijk is voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling.

 • Waar een wil is wijst Wereld Wijs de weg...
 • In afwachting van de uitkomst van alle perikelen tussen ouders, scholen, instanties en gemeenten, een proces dat wel meer dan 8 maanden kan duren zou het kind allang onderwijs via bijvoorbeeld Wereld Wijs gehad kunnen hebben. Het recht van het kind op onderwijs preveleert boven het gekibbel en geruzie van "grote mensen" en instanties.

  Het ministerie van OCW definieert thuiszitters als ‘leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast gaat het over kinderen die niet op een school zijn ingeschreven en dus niet naar school gaan, maar wel leerplichtig zijn. Dan is er nog een groep kinderen die zijn vrijgesteld van de leerplicht; kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

  Wereld-Wijs komt ook tegemoet aan thuiszittende kinderen. De leerkrachten bij Wereld-Wijs houden rekening met de beperkingen en problemen van de leerling, zoals autisme, dyslexie of kinderen met een korte concentratieboog. De leerstof wordt voor deze kinderen hierop aangepast, terwijl de structuur van het aanbod hetzelfde blijft.

  Daarnaast blijkt de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een risico op thuiszitten met zich mee te brengen. De problematiek van thuiszitters maakt de deelname in het regulieren of het speciale onderwijs onmogelijk.

 • Wat kun je als ouder zelf doen...?
 • Bij ouders die in deze situaties terechtkomen slaat de paniek vaak hard toe. Allerlei regeltjes... De ene gemeente is de andere niet meer... Ambtenaren lijken tegenwoordig maar wat te doen, vaak goed bedoeld, soms helaas ook niet en dan lijkt het alleen maar op gemeentelijke budgetbewaking...

  Wat kan je nu als ouder nog doen:

  • Probeer in gesprek te blijven met alle partijen. Probeer altijd in gesprek te blijven met de school, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Zoek samen naar een oplossing. Als er een conflict ontstaat krijg je meestal niets meer voor elkaar. Het kan er in het uiterste geval zelfs toe leiden dat er een melding van kindermishandeling wordt gedaan omdat je kind niet (vaak genoeg) naar school komt. Aan de andere kant heeft de school een zorgplicht, totdat de leerling daadwerkelijk op een ander school zit.

  • Hulp van een onderwijsconsulent. Dreigt het gesprek vast te lopen, schakel dan zo snel mogelijk een onderwijsconsulent in. Die is onafhankelijk, gratis en veel ouders van kinderen met autisme hebben er positieve ervaringen mee. Als de emoties hoog zijn opgelopen is het fijn als een neutrale buitenstaander kan meedenken, meepraten en adviseren. Onderwijsconsulenten zijn bovendien goed op de hoogte van alle onderwijsinstellingen in jouw regio en kennen vaak alle betrokkenen.

  • Zoek en praat met lotgenoten. Er is op internet veel te vinden over deze problematiek... niet alleen de wetsartikelen en het gemeentebeleid... maar ook de uitwerking hiervan is terug te vinden op tal van forums. Al snel zult u merken dat u niet alleen staat hierin... Vele ouders zijn u al voorgegaan en ook vele hebben inmiddels wel een passende oplossing gevonden voor hun kind.

 • Enkele nuttige links...
 • Hieronder enkele verwijzingen naar Website met relevante informatie over de thuiszitters ploblematiek.

  Aanmelden...