Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Gebruiksvoorwaarden

 • Lees deze mededeling aandacht door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal op de site.


 • Gegevens onderwijs organisatie

  Naam: Stichting Wereld Wijs
  Website: www.wereldwijs.school
  Adres: Ruurloseweg 30, te 7244 AV Barchem
  Inschrijfnummer KvK: 66031508
  E-mail:

  Inhoud

  De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
  De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies.

  Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven, bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.


  Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site

  Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beƫindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.


  Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

  Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site.

  Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan.

  Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

  Door u verstrekte informatie

  Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

  Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

  Bescherming persoonsgegevens

  Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

  Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

  Copyright Stichting Wereld Wijs © 2014 - 2016. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.