Heeft u vragen?   Bel of mail ons.  13 04 888 58 (0) 13+

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Basisonderwijs, Speciaal onderwijs, Afstandsonderwijs, Contactonderwijs, Online onderwijs, Bijlessen, Remedial Teaching en Overig onderwijs.

Gegevens onderwijs organisatie

Naam: Stichting Wereld Wijs
Website: www.wereldwijs.school
Adres: Ruurloseweg 30, te 7244 AV Barchem
Inschrijfnummer KvK.: 66031508
E-mail:

Artikel 1 - Begrippen

Onderwijs
Onder onderwijs wordt verstaan, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, Nederlandse taal, bijlessen in losse vakken, Remedial Teaching, plusvakken alsmede ook e-Learning en overig onderwijs. Onderwijs kan zowel door middel van afstandsonderwijs, contactonderwijs als online onderwijs gegeven worden.
Afstandsonderwijs
Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Online onderwijs
Vorm van onderwijs waarbij de communicatie, interactie en de uitwisseling van lesmaterialen tussen docent en leerling uitsluitend via het Internet plaatsvindt.
Opdrachtgever
De gemeente, de gemeentelijke instelling, de school, het schoolbestuur, respectievelijk de ouder, de verzorger of de voogd van de leerling die Stichting Wereld Wijs de opdracht geeft de leerling onderwijs te geven of te begeleiden.
Ouders
De ouder(s), verzorger(s) en of voogd, die wettelijk gezien het ouderlijk gezag over het kind heeft.
Leerling
Het kind dat door de opdrachtgever, voor het krijgen van onderwijs, is aangemeld bij Stichting Wereld Wijs.
Aanwezigheid
Bij contactonderwijs wordt hier de fysieke aanwezigheid bedoeld, bij afstands en onlineonderwijs spreken we van aanwezigheid als het kind is ingelogd in het leerlingen portaal en/of door middel van een ander online-middel interactie met de docent heeft.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

a. deze overeenkomst komt tot stand door het accorderen en verzenden van het ingevulde digitale aanmeldingsformulier door de opdrachtgever op de website van Stichting Wereld Wijs.

b. Stichting Wereld Wijs kent drie verschillende soorten overeenkomsten: (1) een jaarovereenkomst, (2) een per maand opzegbare overeenkomst, en (3) een overeenkomst voor losse lesuren.

c. de opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst.


Artikel 3: Proefperiode

a. het onderwijs van Stichting Wereld Wijs ter kennismaking uitproberen kan natuurlijk. Voor iedere nieuwe leerling, geldt de eerste maand als een proefperiode (binnen de eerste maand opzegbaar).

b. de proefperiode geldt voor alle contracten, dus zowel voor de jaarovereenkomst als de per maand opzegbare overeenkomst.

c. bij opzegging tijdens de proefperiode vindt geen restitutie van schoolgelden of lesgelden plaats.


Artikel 4: Onderwijs

a. voor onderwijs kan worden gekozen uit: basisonderwijs voor groep 1 & 2, basisonderwijs voor groep 3 t/m 8, speciaal onderwijs voor groep 3 t/m 8, Nederlandse taal voor groep 1 & 2, Nederlandse taal voor groep 3 t/m 8, Bijlessen en Remedial Teaching

b. Basisonderwijs voor groep 1 & 2 omvat de volgende vakken: Aanvankelijk Rekenen, Aanvankelijk Lezen, Schrijven, Begrijpend Luisteren, Woordenschat, Engels, Kunstzinnige orientatie & Mediawijsheid. De leerling krijgt 1 uur per schooldag les.

c. Nederlandse Taal voor groep 1 & 2 omvat de volgende vakken: Aanvankelijk Lezen, Begrijpend Luisteren, Woordenschat, Kunstzinnige orientatie & Mediawijsheid. De leerling krijgt 3 uur per week les.

d. Basisonderwijs en Speciaal onderwijs voor groep 3 t/m 8 omvat de volgende vakken: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Engels, Verkeer (vanaf groep 4), Studievaardigheden (vanaf groep 6), Kunstzinnige orientatie & Mediawijsheid. De leerling krijgt 4 uur per schooldag les, verdeeld over 2 lesblokken van ieder 2 uur.

e. Nederlandse taal voor groep 3 t/m 8 omvat de volgende vakken: Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen, Studievaardigheden (vanaf groep 6), Kunstzinnige orientatie & Mediawijsheid. De leerling krijgt 1 uur per schooldag les.

f. +Plusvakken worden naar keuze van de opdrachtgever uitsluitend als extra onderwijs gegeven aan een leerling die ook één van de bovengenoemde onderwijs vormen bij Stichting Wereld Wijs krijgt. De +Plusvakken omvatten de volgende vakken: Programmeren, Informatica, Engels grade A, Media maken. De leerling krijgt dan 1 uur (extra) per schooldag les.

g. voor bijlessen en Remedial Teaching kan (afhankelijk in welke groep een leerling zit) gekozen worden uit één of meerdere van de bovengenoemde vakken. Lesuren worden in overleg met de ouders en/of opdrachtgever bepaald.

h. Stichting Wereld Wijs houdt de schoolresultaten, zoals door de leerling worden behaald, alsmede de absenties, bij.


Artikel 5: Schoolplan en Schoolgids

a. Stichting Wereld Wijs zal de opdrachtgever en/of ouder voor het aanvang van het onderwijs een schoolplan per E-mail toesturen.

b. Stichting Wereld Wijs zal de opdrachtgever en/of ouder voor het aanvang van ieder nieuw schooljaar of bij aanvang van het onderwijs voor de eerste keer de schoolgids van het lopende jaar per E-mail toesturen.


Artikel 6: Inspanningsverplichting

a. Stichting Wereld Wijs streeft ernaar om tenminste de hierboven genoemde lesuren per dag of week onderwijs te geven. Hierbij gaan we uit van een gemiddelde per dag. Gemiste uren door bijvoorbeeld een slechte internetverbinding, absentie of ziekte, worden zoveel mogelijk later ingehaald.

b. Stichting Wereld Wijs gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen, de opdrachtgever en/of hun ouders respectievelijk verzorgers een inspanningsverplichting aan. Stichting Wereld Wijs doet haar uiterste best om het gewenste schoolresultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de behaalde resultaten.


Artikel 7: Vertrouwelijkheid

Stichting Wereld Wijs is verplicht alle in haar bezit zijnde gegevens vertrouwelijk te behandelen. Stichting Wereld Wijs zal behoudens de wettelijke verplichtingen geen mededelingen doen aan derden, behalve als Stichting Wereld Wijs dit voor de correcte uitvoering van haar taken en in het belang van de leerling noodzakelijk acht.


Artikel 8: Communicatie

a. opdrachtgever en/of ouders worden zelf geacht zich middels het Ouder portaal van Stichting Wereld Wijs op de hoogte te stellen van de vorderingen van de leerling, de planning en het eventuele huiswerk dat nog thuis gemaakt moet worden. Opdrachtgever en/of ouders zijn hiermee dus mede verantwoordelijk voor het controleren van de vorderingen van de leerling. Stichting Wereld Wijs zal voor het starten van het onderwijs de inloggegevens van het Ouder portaal naar de opdarchtgever en/of ouders per E-mail sturen.

b. de ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van alle informatie die vanuit Stichting Wereld Wijs per direct aan hen gerichte E-mail en/of nieuwsbrieven welke per E-mail worden gecommuniceerd.

c. voor het onderwijs, de begeleiding en een juiste administratie is Stichting Wereld Wijs ook afhankelijk van de medewerking van zowel de leerling als de opdrachtgever en/of de ouders. Indien de leerling, opdrachtgever en/of de ouders niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan Stichting Wereld Wijs hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van het onderwijs of tegenvallende resultaten, geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Artikel 9: Betaling van schoolgelden en lesgelden

a. Stichting Wereld Wijs factureert maandelijks vooraf per E-mail naar de opdrachtgever met hierin een iDeal en/of Paypal betaallink, waarbij eventuele variabele kosten achteraf worden gefactureerd.

b. de opdrachtgever is verplicht het factuurbedrag telkens binnen 7 dagen na verzenddatum van de factuur te voldoen via de iDeal en/of Paypal betaallink.

c. indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, wordt na 3 dagen nogmaals digitaal een herinnering gestuurd.

d. als de opdrachtgever dan nog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zullen behalve de hoofdsom eventuele incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten zullen voor rekening opdrachtgever zijn.

e. indien de opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Stichting Wereld Wijs heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht de leerling van de opdrachtgever de toegang tot Stichting Wereld Wijs te ontzeggen en/of het onderwijs te staken, totdat er aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan.

f. bij een jaarovereenkomst worden per kalenderjaar 10 maanden aaneensluitend gefactureerd. De eerste factuur komt een week voor de eerste van de maand, waarin het schooljaar is gestart.

g. bij een per maand opzegbare overeenkomst worden de schooldagen vooraf per dag in rekening gebracht. U betaalt dus alleen de dagen waarop uw leerling de komende maand les gaat krijgen. Een schooljaar heeft 200 schooldagen. Hierdoor is de factuur de ene maand hoger dan een andere maand. Er wordt één week voor de eerste van de volgende maand gefactureerd. In de periode van een kalenderjaar wordt er 10 maanden per jaar aaneensluitend gefactureerd.

h. bij een overeenkomst voor losse lesuren, (bijvoorbeeld voor bijlessen of Remedial Teaching) wordt er telkens per 10 uur of een veelvoud hiervan vooraf gefactureerd.

i. +Plusvakken worden samen met de jaarovereenkomst of de per maand opzegbare overeenkomst per maand vooraf gefactureerd.

j. bij de opstelling van het schoolgeld en de lesgelden is rekening gehouden met vrije dagen en schoolvakanties.

k. Stichting Wereld Wijs berekent een korting van 10% over de schoolgelden, indien de opdrachtgever het schoolgeld in één som met aftrekking van de 10% korting, voor het begin van het nieuwe schooljaar heeft voldaan.

l. bij de opstelling van het schoolgeld en de lesgelden is rekening gehouden met vrije dagen en schoolvakanties.

m. Stichting Wereld Wijs berekent geen inschrijfgeld.


Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst

a. een jaarovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de overeenkomst wordt ieder schooljaar stilzwijgend verlengd en heeft een opzegtermijn van tenminste één maand voor het einde van het schooljaar. De overeenkomst eindigt vanzelf bij het afzwaaien van groep 8.

b. een per maand opzegbare overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de overeenkomst wordt iedere maand stilzwijgend verlengd, maar is met een opzegtermijn van tenminste één maand, per dag opzegbaar. De overeenkomst eindigt vanzelf bij het afzwaaien van groep 8.

c. een overeenkomst voor losse lesuren wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, er kan telkens voordat het laatste van de 10 lesuren zijn afgenomen, worden opgezegd.

d. de opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De opzegbrief mag per post of als .doc en/of .pdf bijlage per e-mail verzonden worden.

e. Stichting Wereld Wijs behoudt zich het recht voor het onderwijs op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de opdrachtgever en/of ouders medegedeeld. Stichting Wereld Wijs is niet gehouden tot restitutie, dan wel betaling van enige schadevergoeding wegens de beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 11: Aanwezigheid en absentie leerling

a. Afwezigheid door ziekte van de leerling wordt zo mogelijk één uur voor aanvang van de les per e-mail: door de ouders gemeld.

b. Stichting Wereld Wijs houdt voor de schooldagen, vrije dagen en vakantiedagen de regio Midden Nederland aan. De vrije dagen en schoolvakanties van Stichting Wereld Wijs vindt u terug op de volgende pagina: Kalender / Vakanties

c. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid tijdens de lesuren op de schooldagen. Ouders zijn eveneens verantwoordelijk dat leerling aanwezig blijft tijdens de lesuren. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling altijd bereikbaar en aanspreekbaar is voor de docent.

d. bij afwezigheid of ziekte van leerling vindt geen restitutie van schoolgelden of lesgelden plaats.

e. indien de afwezigheid van de leerling één uur voor aanvang van de lessen per email is doorgegeven, kan de leerling de gemiste dag (verdeeld over meerdere dagen) inhalen.

f. Bij afwijkende feestdagen in het land van vestiging van de leerling kunnen de lesdagen eerder of later (eventueel verdeeld over meerdere dagen) worden ingehaald. De ouders dienen in dit geval, tenminste een week van te voren, een plan voor te leggen aan Stichting Wereld Wijs waarin binnen de schooldagen zoals deze gehanteerd worden door Stichting Wereld Wijs, ingehaald zullen gaan worden. Stichting Wereld Wijs zal het plan vervolgens toetsen op haalbaarheid en hierop beslissen.


Artikel 12: Algemeen voorbehoud

Stichting Wereld Wijs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, de schoolgelden en/of lesgelden van haar onderwijs.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

a. Stichting Wereld Wijs is niet aansprakelijk voor het niet functioneren of afwezigheid van internet verbindingen, het niet of niet correct functioneren van laptops, tablets, desktop pc's of andere apparatuur, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Wereld Wijs.

b. Stichting Wereld Wijs is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer 'schade') toegebracht door de leerling, aan zichzelf, derden of aan zijn omgeving, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Wereld Wijs.

c. De ouders zijn en blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toezicht op de leerling. Stichting Wereld Wijs onderwijst uw kind op een online-basisschool. Het directe (visuele) toezicht op uw kind is beperkt tot de video gesprekken. Stichting Wereld Wijs zien buiten het schoolwerk op de tablet, laptop en/of desktop pc, niet wat een kind verder aan het doen is. Er is namelijk geen continu visueel toezicht zoals op de reguliere basisschool. Hierom dienen de ouders altijd zelf zorg te dragen voor passend toezicht op de leerling.

c. Stichting Wereld Wijs is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer 'schade') toegebracht aan de leerling, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Wereld Wijs. De ouders zijn aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan Stichting Wereld Wijs, inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie Stichting Wereld Wijs aansprakelijk is, toebrengt.


Artikel 14: Overmacht / Restitutie

a. In geval van overmacht kan het onderwijs komen te vervallen. In voorkomende gevallen beslist het bestuur van Stichting Wereld Wijs hierover.

b, In voorkomende gevallen van overmacht kan onder voorwaarden restitutie van de schoolgelden worden verleend. Indien dit verzoek goed onderbouwd wordt met bewijsstukken over de aard van de ontstane overmacht, kan Stichting Wereld Wijs besluiten restitutie te verlenen.
Voor het aantal maanden van reeds genoten onderwijs, inclusief de lopende maand, zal dan het "per maand opzegbare" schoolgeld in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de schoolgelden die al vooruit betaald zijn of zal alsnog in rekening worden gebracht bij een "per maand opzegbare overeenkomst".


Artikel 15: Geschillen

a. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

b. Partijen zullen bij een voortdurend geschil eerst gezamelijke een onafhankelijke mediator benoemen. Indien deze benoeming niet met wederzijds goedvinden plaats kan vinden, kan een bevoegd kantonrechter worden gevraagd een onafhankelijke mediator te benoemen.


Artikel 16: Bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Stichting Wereld Wijs, de opdrachtgever en/of de ouders is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen of Arnhem, sector kanton, c.q. de rechtbank Arnhem zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst.